29 Tháng Tư, 2019

Xem VTV2 học tiếng Pháp qua bài hát – Seul (Garou)

VTV2 học tiếng Pháp qua bài hát - Seul (Garou) Người dạy: Cô Quỳnh (Đại học Hà Nội) và Hoàng Hà Jolly Joker (Đại học Hà Nội)
29 Tháng Tư, 2019

Xem VTV2 học tiếng Pháp qua bài hát – Sache Que Je

VTV2 học tiếng Pháp qua bài hát - Sache Que Je Người dạy: Cô Quỳnh (Đại học Hà Nội) và Hoàng Hà Jolly Joker (Đại học Hà Nội)